Den nordenfjellske gren av slekten BLIX fra Jemtland med en rekke sidelinjer

Søk
Denne stamtavlen over den Nordenfjellske gren av slekten Blix er et forsøk på å finne fram til en sammenhengende og ubrutt linje i en slektsgren av Blix'ene fra Jemtland med Hans Lauritssøn Blix, sogneprest i Bodø og prest i Salten, som en av stamfedrene.

Det er tatt med sidelinjer såvel på manns- som på kvinnesiden i den utstrekning det har vært mulig å finne fram til disse.

Det har støtt på mange vanskeligheter å oppspore alle grener, familier og enkeltpersoner av slekten, og det har da heller ikke lykkes helt, men jeg tør gå ut fra at de aller fleste er kommet med.

De tilgjengelige kilder gir ofte bare spredte og sparsomme opplysninger, og de stemmer heller ikke alltid overens med hensyn til navn og data. Ikke så få har sluttet å bruke navnet Blix og gått over til et eller annet -sen navn, f.eks. Hansen og Monsen, og de er da ofte blitt borte i bildet.

Stamtavlen gjør selvsagt ikke krav på å være fullstendig og uten lyte, men stort sett er de aller fleste sidegrener kommet med.

Uoverensstemmelser i angivelse av navn og data skyldes oftest de forskjellige kilder som er brukt, og bedes unnskyldt.

Av kilder som er brukt ved utarbeidelsen av denne stamtavlen, nevnes:

Norsk slektshistorisk Tidsskrift, Personalhistorisk Tidsskrift, Svenske släktskalandern 1915/16, arkivassistenten Jakobsen: Noe fra Salten i gamle dager, O. Forstrøm: Slekten Blix. Tidsskrift for dun norske Personalhistorie av Bernt Moe. J. Hornemann: Genealogiske stamtavler. Dansk lexikon over adelige familier i Danmark og Norge. O.A. Løwold: Sogneprest Mentz Blix (1660-1743) foreldre og sønn (prestehist. og sagn fra Ryfylke. J. Laberg: Futen H. Blix (Blixencrone) på Flesje. T. Mauland: Presten ;Mentz Blix. Foreldre barn og barnebarn. Helga Bruun: Jørgen K. Blix (1825-1871), foreldre og etterslekt (En gren av Bruunslekten). H. Munthe: Justitiarius Hans Blix (Blixencrone) 1661-1728 og hans barn. Slægten Schøning, Haakon Vika: Vega bygdebok 1961. Kornelius Johansen: Skjerstad sogn og herred samt Misvær kapelldistrikts historie 1931. Steffens H. Krog: Slekten Blix (slekten Stang) 1905. Fr. Waaler: Slekten Blix-Jueel på 1600-1700 tallet. O. Ovenstad: Offiserer og navnet Blix (militærbiografier 1948). Edv. Bull: Jemtland og Norga. Buksnes bygdebok, Bodø by av Axel Coldevin. Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok. Norsk Biografisk leksikon. A. Erlandsen: Biografiske efterretninger om geisteligheten i Trondhjems stift 1844-45 og av samme forfatter: Biografiske efterretninger om geistligheten i Troms stift. C.F. Briscka: Dansk Biografisk Lexikon tillike omfattende Norge for tidsr. 1557-1814, 1887-1905. N. Nicolausen: Norske stiftelser. Fredrikke Rynning: Slekten Rynning med sidelinjer 1918. W. Lassen: Personalhistoriske og Genealogiske samlinger. Folketellingslister, fogdregnskaper og skifteprotokoller og videre velvillige meddelelser fra slekt og venner, en særlig takk til Charles Ellingsen.

Oslo i januar 1967

Thomas Norum

Etterkommere etter 2036.XIII.2. Åse Johanna Fjeld er tilføyd av Jørn B. Skogø i 1994.

Etterkommere etter 2061.XII.1 Hanna Josefine Lauritsdatter er tilføyd og rettet av Karl-Gustav Freding i 2014